Saiko

 
 

Saiko

Saiko is the sixth robot in development by Chroma Robotics